28 dec 2016, 10:04

Årskrönika 2016 – medarbetarna lyfter SOS Alarm

Under 2016 har vi som arbetar på SOS Alarm sett hur behoven av säkerhet och trygghet ökar i samhället, kanske i snabbare takt än någonsin. Befolkningen i Sverige når snart 10 miljoner, andelen äldre ökar snabbt och vi har ett stort antal nyanlända i Sverige som behöver vägledas till rätt slags samhällsservice vid olika tillfällen. Teknikutvecklingen skapar nya möjligheter och gör att förväntningarna från medborgarna ökar. På service och tillgänglighet, på professionalitet och att samverkan med andra aktörer ska fungera utan fördröjningar. Mitt första år som VD för SOS Alarm har definitivt inte saknat utmaningar, samtidigt som det visar vilka möjligheter och vilken enorm potential som finns i uppdraget att skapa ett tryggare Sverige för alla.

Vi har under året bedrivit en fantastisk verksamhet som jag är mycket stolt över. Inom våra verksamheter alarmering och beredskap, och säkerhets- och jourtjänster, har vi varje dag hanterat strax över 15 000 anrop. Vart och ett med professionalitet och ett starkt engagemang från våra medarbetare att göra skillnad och finnas till hands för hjälpsökande, samverkanspartners och kunder efter skiftande behov. Här finns en tydlig och viktig roll för SOS Alarm som en sammanhållande kraft, som navet som skapar trygghet och säkerhet.

SOS Alarms kärna och starka kompetens är kontakten mellan människor. Det är hur vi agerar i det mötet som avgör hur vi kan hjälpa, skapa trygghet och rädda liv. 

Samtidigt har det skett en intensiv utveckling inom SOS Alarm där vi har arbetat för att våra värderingar att vara empatiska och professionella, ansvarstagande och samverkande ska genomsyra verksamheten och märkas och kännas i kontakten med våra samverkanspartners, kunder och med allmänheten. En utmaning vi delar med många andra verksamheter är att vi är spridda över landet vilket bara understryker behovet av gemensamma värderingar och arbetssätt. Den inre förnyelsen har också accentuerats av en yttre sådan. En helt ny logotyp pryder nu våra SOS-centraler över hela Sverige.

112

SOS Alarm är navet som skapar trygghet och säkerhet, både vid akuta händelser och i det vardagliga trygghetsarbetet. Via nödnumret 112 förmedlar vi dagligen hjälp till tusentals människor som har drabbats av ett akut sjukdomsfall, en olyckshändelse, lider av psykisk ohälsa, behöver omedelbar kontakt med polis eller har något annat hjälpbehov. Vi möter ofta människor i akut chock och sorg. En del är helt ensamma i situationen. Att skapa trygghet för alla som bor och vistas i Sverige är ett bredare uppdrag än att larma ut rätt hjälp till rätt plats. Att därutöver ge råd, stöd och medmänsklighet via telefonen fram till dess att rätt hjälp är på plats ställer stora krav på empati, professionalitet och ansvarstagande. Ett uppdrag som jag vet att våra medarbetare tar på största allvar.

Krisberedskap

En stor och välkommen nyhet inom krisberedskap är att vi efter flera års dialog med regeringen från och med nästa halvårsskifte kommer att få möjlighet att skicka ut Viktigt meddelande till allmänheten – VMA – via SMS med betydligt större träffsäkerhet än tidigare. Ny lagstiftning kommer att göra det möjligt att skicka meddelande till mobiltelefoner som befinner sig i det geografiska område som är aktuellt för utskick, inte bara de som är registrerade på en adress i området. Detta innebär att vi framöver snabbt kommer att kunna varna via SMS om det inträffar något allvarligt vid exempelvis en flygplats eller i andra offentliga miljöer. Ett mycket viktigt och välkommet besked från regeringen.

Säkerhets- och jourtjänster

Under året har vi arbetat intensivt för att utveckla våra säkerhets- och jourtjänster. Det har gett tydliga resultat, flera av våra tidigare kunder har återvänt till oss under året, en rolig utveckling vi är stolta över. Med tjänsten ”Mina sidor” som är en kundportal för att se sitt engagemang hos SOS Alarm, utföra tjänster och sköta sina ärenden förbättrar vi möjligheten till samverkan mellan oss, våra kunder och samarbetspartners. Ett annat exempel på detta är att vi från och med i år erbjuder hela kedjan inom personlarm. Genom samverkan med Axl Group och Sensec har vi utökat servicen till kunden som kan få både hårdvara, mjukvara och larmcentralstjänst anpassad efter kundens behov.

Vi har under en tid efterfrågats på marknaden för trygghetslarm och under året har vi utvecklat vårt erbjudande. En trygghetslarmskund initierade en studie, där en oberoende aktör jämförde oss med en annan leverantör i samma kommun. Glädjande nog kunde vi konstatera att vi hade kortare svarstider och var betydligt mer effektiva, våra samtal var i snitt hälften så långa samtidigt som brukarna var minst lika nöjda, ofta mer. Men kanske allra viktigast i sammanhanget var att vi upplevdes som mer empatiska och personliga i samtalen än den andra aktören. En enormt viktig faktor för att skapa trygghet hos den som larmar. Resultaten gör oss stolta, men inte förvånade. Över 40 års erfarenhet av att bedriva larmcentraler och ger genomslag både hos kunder och medarbetare. Nu arbetar vi vidare för att utveckla erbjudandet inom välfärdstjänster, e-hälsa och vård i hemmet.

Vård

Vi har under året fördjupat och utvecklat samverkan med landsting och regioner runt om i landet. Vi har tecknat en rad nya avtal, där vi värnar och stärker den sammanhållna larm- och vårdkedjan så att processen från det att någon ringer 112 till dess att patienten får akutvård går så snabbt och effektivt som möjligt. Tillsammans med landsting och regioner utarbetar vi nu för första gången gemensamma nationella mätetal för att kunna följa upp kvaliteten i våra verksamheter och vi samlas regelbundet i såväl regionala som nationella vårdråd för att diskutera fram lösningar på gemensamma utmaningar.

Räddning

Ett viktigt arbete som vi kallar ”Rätt i räddning” har pågått under året och syftar till att stärka kvaliteten i utalarmeringen i räddningsärenden - att skicka rätt hjälp till rätt plats så snabbt det är möjligt. Tillsammans med våra samverkanspartners, räddningstjänster över hela Sverige, ser vi nu hur utalarmeringstiderna kortas och att SOS-centralerna successivt når målet på 120 sekunder till huvudlarm. Det känns fantastiskt roligt och inspirerande att se vilka goda resultat man kan nå genom att fokusera insatserna tillsammans och verka för att hjälpen ska nå fram till medborgarna snabbare.

112-utredningen

Alarmeringstjänsten, som har utretts i två omgångar sedan 2011, har nu fått både ny utredare och nytt namn. Erna Zelmin Ekenhem tar över 112-utredningen, som ska presenteras under 2017. Att alarmeringstjänsten utreds är bra och välkommet. Samhället har förändrats mycket sedan alarmeringsavtalet skrevs. Dels har befolkningen ökat kraftigt, samtidigt som vi ser ökade rörelser över nationsgränser och en ökad urbanisering. Komplexiteten i samhället ökar och det avspeglas i larmsamtalen. Ur vårt perspektiv är det enormt viktigt att larm- och vårdkedjan hålls ihop från första samtalet till dess att hjälpen finns på plats. Det handlar om ett informationsflöde som utan att brytas ska nå alla aktörer som samverkar kring ett larm, för att på bästa sätt kunna undsätta den hjälpsökande.

Medan vi inväntar resultatet av utredningen ser vi med viss oro hur de skarpa nödsamtalen till oss fortsätter att öka. Våra lojala medarbetare arbetar hårt varje dag – vardag som helg, dag som natt – för att se till att de som ringer oss i akuta nödsituationer får hjälp så snabbt som möjligt, Men vi kan inte i längden förlita oss på exceptionella insatser för att klara vardagen. Dagens ekonomiska ramar är desamma som 2006 och det finns naturligtvis en gräns för hur länge det är möjligt att bedriva verksamheten utan ekonomiska förstärkningar som möjliggör fler nyrekryteringar. Därför för vi dialog med regeringen om en ny ersättningsmodell för en hållbar 112-ersättning och hoppas att frågan prioriteras i den kommande budgetprocessen. I våra ögon är det enkelt; vi är navet som koordinerar blåljusresurserna i Sverige. Då kan inte utalarmeringen bli en flaskhals för att den inte tillförs ytterligare resurser när samhället förändras och uppdraget växer.

SOS Alarm blickar framåt

När verksamheten nu går in i 2017 gör vi det med ett starkt förtroende från allmänheten i ryggen. Både våra egna mätningar och en extern mätning knuten till Stockholms universitet ger oss toppbetyg. Det stämmer väl med vår ambition att utvecklas som en attraktiv och effektiv samarbetspartner som bygger långsiktiga relationer med alla aktörer som nyttjar våra tjänster.

Rent konkret innebär det att vi ska fortsätta att arbeta hårt för att ligga i framkant och erbjuda även proaktiva trygghetstjänster. Det handlar bland annat om att nyttja nya tekniklösningar för att förebygga olyckor eller att vara ännu snabbare på plats. Ett exempel är eCall, en ny teknik där en bil kan larma om olyckor automatiskt, eller att förbättra analysen av insamlad data för att bli ännu bättre på att förutse var händelser där omedelbar hjälp behövs kommer att ske. Det hjälper oss och våra kunder att dimensionera beredskapen rätt, för att kunna öka tryggheten för alla i samhället.

Medan många i Sverige just nu njuter av en välförtjänt ledighet efter en lång höst vill jag slutligen sända en tanke av tacksamhet till våra medarbetare som vid varje givet ögonblick skapar trygghet via arbetet på våra SOS-centraler runt om i landet. Även för de som inte behöver ringa till SOS Alarm är det en stor förtröstan att veta att hjälpen bara är ett samtal bort om den skulle behövas.

Tack för i år och väl mött på det nya året!

 

Maria Khorsand,
VD SOS Alarm