Finansiell information och bolagsstyrning

SOS Alarm Sverige AB följer statens ägarpolicy och dess rapporteringsprinciper.

Företaget har en stabil ekonomi med hög soliditet (ca 30 %). Ägarnas avkastningskrav är 8 % på eget kapital i snitt över en 5-årsperiod. I dagsläget innebär detta en vinstmarginal om ca 2 %. Målsättningen är satt till en nivå som innebär att koncernen med hänsyn tagen till verksamhetens art klarar att på egen hand finansiera såväl den löpande verksamheten som den utveckling som krävs för anpassning till framtida kundkrav etc.

Vid frågor kontakta Ekonomichef Karin Ancker, e-post: karin.ancker@sosalarm.se

Rapportdagar

Rapport Datum 
Delårsrapport 2016 kvartal 1-2 2016-08-15
Delårsrapport 2016 1-3 2016-10-31
Bokslutskommuniké 2016 2017-02-15
Årsredovisning 2016 2017-03-31