Frågor och svar om 112

Många har frågor om nödnumret 112. Till exempel om man behöver slå riktnummer för att nå 112 eller om man kan skicka sms till 112. Här hittar du ett par vanliga frågor med svar.
Hur kan jag komma i kontakt med den som ringde 112 och såg till att jag fick hjälp?

Vi lämnar inte ut information om vem som har ringt in i ett specifikt ärende, av sekretesskäl. Alla som kontaktar nödnumret 112 ska kunna känna sig trygga med att deras uppgifter inte lämnas ut, oavsett vilken typ av händelse de har ringt om.

Hur kommer till exempel ambulanspersonal och räddningstjänst in i en låst port?

SOS Alarm inga egna portkoder för portar och dylikt. Vi administrerar inte heller portkoder. Om det är en nödsituation och hjälpresurser har larmats ut till en viss adress, tar sig dessa resurser in genom en port om behov finns.

Varför ställer SOS-operatören så många frågor? Kan det försena hjälpen?

SOS-operatören behöver ställa flera frågor för att avgöra vilken typ av hjälp som behövs för att kunna sända rätt hjälpresurser och för att ge nödvändig hjälp. När du ringer 112 får du svara på tre frågor:

  • Vad har hänt?
  • Var har det hänt?
  • Vilket nummer ringer du ifrån?

Eventuellt kan operatören behöva ytterligare information när hjälpen är på väg, så stanna i telefon eller där du är under tiden. Operatören larmar så snart det är möjligt ut rätt hjälpresurs till dig. Även om du är kvar i telefon och fortsätter prata med operatören kan hjälp ha skickats ut, så ingen försening uppstår.

 

Jag skulle vilja lyssna på mitt eget 112-samtal. Hur går jag tillväga?

I normalfallet har man, av sekretessregler, inte tillgång att lyssna på sitt egna 112-samtal.

I vissa fall kan undantag, efter bedömning, från detta göras.

I de fall det gäller ett vårdärende och 112-samtalet ingår som en del i patientjournalen behöver vi en skriftlig begäran från den som önskar ta del av sitt/sina samtal. Sen görs en sekretessprövning i varje enskilt fall enligt bestämmelser i patientdatalagen (SFS 2008:355) 8 kap. 2 §. Rutinen är den att vi inte lämnar ut ljudfiler annat än i undantagsfall, däremot lämnar vi ut avskrifter av samtal.

Vill man lyssna på samtalet, och det går bra ur sekretessynpunkt, kan man få göra det på en SOS-central tillsammans med en av SOS Alarm utsedd person.

Kan jag ringa 112 från ett annat land?

Du kan inte ringa 112 i Sverige från ett annat land. Om du ringer 112 från ett annat europeiskt land hamnar du hos det landets nödcentral. 

Ska jag snabbt lägga på om jag har råkat ringa 112 av misstag?

Nej, vänta på svar och tala sedan om att du ringt av misstag så att SOS-operatören får reda på att det inte finns en hjälpsökande bakom samtalet.

Kan man skicka sms till 112?

Den som är tal- eller hörselskadad kan registrera sig för en tjänst som heter SMS112. Med den tjänsten kan man skicka sms till 112. För att kunna använda tjänsten måste man registrera sig, det gör man här:

Registrering sms112

Kan SOS Alarm se var jag befinner mig när jag ringer 112 från min mobiltelefon?

Ja, vi kan idag få en grov positionering av de flesta mobiltelefonerna. Det innebär att vi ser inom vilken radie du befinner dig men har ingen exakt position. Det är därför viktigt att du talar om var du befinner dig för SOS-operatören.

Ska man slå riktnummer innan man slår 112?

Nej, man ska aldrig slå riktnummer före nödnumret 112.

Varför ställer en SOS-operatör många frågor?

Vi behöver snabbt kunna bilda oss en uppfattning om vad som har hänt och var någonstans, för att kunna skicka rätt hjälp till rätt plats. Operatören ska noggrant säkerställa adressen med kommun ort/stadsdel då det finns ett antal adresser som är identiska inom samma kommun. Att inte säkerställa adress kan försena hjälpen. 

Hur kan det komma sig att en SOS-operatör har svårt att höra vad som sägs i ett samtal?

När hjälpsökande ringer till 112 handlar det ofta om krissituationer och personen kan vara stressad eller i chock, ha olika sjukdomstillstånd som försvårar kommunikationen. Det finns flera orsaker till varför det kan vara svårt att höra, vilket är en anledning till att SOS-operatören kan behöva ställa samma fråga upprepade gånger  för att säkerställa att denne har uppfattat situationen rätt. Det kan vara frustrerande för den hjälpsökande men ändå vitalt för utgången av samtalet.

Varför ber SOS-operatörer om personnummer?

Om den hjälpsökande befinner sig på den adress man är folkbokförd på är personnumret ett bra sätt att säkerställa adressen på om det finns svårigheter att positionera. I andra fall är det ett bra sätt att kontrollera den hjälpsökandes medvetandegrad genom att fråga efter personnummer. Den bedömningen gör operatören i varje enskilt fall. I vissa landsting är det ett krav att SOS-operatören säkerställer personnummer på patienten.

Varför ber SOS-operatörer hjälpsökande lämna sitt telefonnummer?

Vi ber om telefonnummer för att kunna ringa tillbaka om samtalet bryts. En del telefonnummer är vidarekopplade via växlar på stora företag och då visas enbart ett växelnummer. 

Varför skickar man inte en ambulans direkt vid en allvarlig händelse?

Ambulans skickas så fort adressen är säkerställd och SOS-operatören har säkerställt vilken typ av hjälp som situationen kräver. SOS-operatören skickar då en medlyssning, vilket innebär att andra kollegor lyssnar med i samtalet och larmar ut hjälp samtidigt som samtalet pågår.

Vad händer "bakom" ett larmsamtal?

I en SOS-central arbetar 112-mottagare, sjuksköterskor, ambulansdirigenter och räddningsåtgörare som hanterar ärenden rörande deras ansvarsområde i ett ärende. Under tiden en SOS-operatör intervjuar den hjälpsökande så kan andra SOS-operatörer lyssna på samtalet (sk medlyssning) och larma ut den hjälp som krävs. Det betyder att även om 112-operatören fortsätter att ställa frågor så kan hjälpen redan vara utlarmad även om det inte framgår i samtalet. Polisen har egna ledningscentraler som 112-operatören kopplar samtal till.

Vilka äger SOS Alarm?

SOS Alarm ägs till 50 procent av svenska staten och 50 procent av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Tjänar SOS Alarm pengar på nödnumret 112?

SOS Alarm tjänar inga pengar på nödnumret 112. Det finns heller inget vinstkrav på 112-tjänsten. Under flera år har 112-tjänsten gått med underskott, då grundersättningen från staten har varit oförändrad sedan 2006 trots att kostnader (främst personalkostnader) har ökat. 2014 fick SOS Alarm ett tillskott genom en engångsersättning från staten.

Vad gör ni med vinsten?

Den vinst SOS Alarm redovisar är intäkter från andra delar av verksamheten än alarmeringsverksamheten. Vinstenför 2014 återinvesteras i verksamheten och det ges ingen utdelning. Vinstnivån är högst temporär eftersom SOS Alarm till exempel inte har hunnit rekrytera och utbilda i den takt vi hade önskatunder 2014. När vi går in i 2015 kommer vi att ha en betydligt högre kostnadsnivå då vi kommer ha  fler anställda.

Hur finansieras nödnumret 112?

Nödnumret finansieras via ett avtal med staten. SOS Alarm har det statliga alarmeringsavtalet på uppdrag från Justitiedepartementet och inrikesministerns förvaltning.  Grundersättningen har varit oförändrad sedan 2006 vilket föranledde effektiviseringsåtgärder i verksamheten under 2012-2013. Samtidigt har andelen skarpa nödsamtal till 112 blivit fler. Sent hösten 2013 fick SOS Alarm löfte om höjd ersättning och vi har sedan dess lagt kraft på att rekrytera och utbilda tills vi närmar oss en önskvärd nivå av färdigutbildade operatörer.